Mielas vartotojau,

Norime informuoti, kad UAB "VIA SMS LT" nebepriima prašymų naujoms paskoloms gauti. Jei turite sutartį su UAB ,,VIA SMS LT'', prašome pasirūpinti savo paskola ir susisiekti telefonu +37052032991 dėl atsiskaitymo. Kontaktinius duomenis rasite http://julianus.lt/info/kontakt

PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės "VIA SMS LT"
direktoriaus 2013 m...................... d. įsakymu
Nr. ........ 
UAB „VIA SMS LT“ INTERNETINĖS SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.1. UAB „VIA SMS LT“, juridinio asmens kodas 302528348, registruotos buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, (toliau tekste – ir Vartojimo kredito davėjas), internetinis tinklapis, esantis adresu www.viasms.lt (toliau tekste – Vartojimo kredito davėjo internetinė svetainė) yra sukurtas, siekiant suteikti galimybę galimiems Vartojimo kredito gavėjams susipažinti su vartojimo kredito išdavimo sąlygomis bei tvarka, greitai užsiregistruoti Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje, siekiant gauti vartojimo kreditą, prisijungti prie sukurto Vartojimo kredito gavėjo kabineto, gauti vartojimo kreditą.
1.2. UAB „VIA SMS LT“ internetinės svetainės naudojimo taisyklės (toliau tekste – taisyklės) nustato registracijos Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje, siekiant gauti vartojimo kreditą, bei paraiškos Vartojimo kreditui gauti pateikimo sąlygas ir tvarką, taip pat kitas bendras Vartojimo kredito davėjo internetinės svetainės naudojimo sąlygas ir tvarką. Šios taisyklės taikomos visiems galimiems ar esamiems Vartojimo kredito gavėjams, kurie lankosi Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje ir naudojasi Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis.
1.3. Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje asmenys registruojasi bei pateikia savo asmens duomenis savanoriškai. Prieš užsiregistruodamas Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje asmuo privalo perskaityti ir patvirtinti, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, yra įsipareigojęs jų laikytis ir prisiimti visą atsakomybę dėl šių taisyklių nesilaikymo. Jei asmuo nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis privalo nedelsiant nutraukti naudojimąsi Vartojimo kredito davėjo internetine svetaine.
1.4. Asmenims yra draudžiama kenkti Vartojimo kredito davėjo internetinės svetainės sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems ja naudotis.
Taisyklėse nurodytą baudą.
 
2. REGISTRACIJA IR PARAIŠKOS VARTOJIMO KREDITUI GAUTI PATEIKIMAS

2.1. Siekdamas užsiregistruoti Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje ir sudaryti Vartojimo kredito sutartį, Vartojimo kredito gavėjas privalo atitikti šiuos kriterijus:
2.1.1. Vartojimo kredito gavėjas yra fizinis asmuo;
2.1.2. Vartojimo kredito gavėjas yra veiksnus;
2.1.3. Vartojimo kredito gavėjas turi atsiskaitomąją sąskaitą bet kurioje kredito įstaigoje;
2.1.4. Vartojimo kredito paraiškos siuntimo metu ir Vartojimo kredito sutarties sudarymo metu Vartojimo kredito gavėjas nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ir/arba psichotropinių medžiagų.
2.2. Norėdamas gauti Vartojimo kreditą, Vartojimo kredito gavėjas registruojasi Vartojimo kredito davėjo internetiniame tinklapyje, nurodydamas jame visus reikalaujamus duomenis, t.y. asmens kodą (gimimo datą), el. pašto adresą, mobiliojo ryšio telefono numerį. Registracijos metu Vartojimo kredito gavėjas nurodo slaptažodį, kurio pagalba Vartojimo kredito gavėjas po registracijos, pateikdamas vartojimo kredito paraišką ar prisijungdamas prie vartotojo kabineto, patvirtina savo asmens tapatybę.
2.3. Vartojimo kredito davėjas turi teisę neregistruoti Vartojimo kredito gavėjo Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje, jei yra neteisingai, netiksliai ar nevisiškai užpildyta registracijos forma. Tokiu atveju Vartojimo kredito davėjas Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje prie registracijos formos nurodo, kurie registracijos formos langeliai nėra užpildyti, kurie Vartojimo kredito gavėjo duomenys yra užpildyti neteisingai, netiksliai ar kokios kitos aplinkybės daro įtaką registracijos negalimumui.
2.4. Vartojimo kredito gavėjas registracijos metu turi pervesti Registracijos mokestį iš Vartojimo kredito gavėjo sąskaitos į Vartojimo kredito davėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą. Vartojimo kredito gavėjui pervedus registracijos mokestį, Vartojimo kredito gavėjas identifikuojamas. Vartojimo kredito gavėjo Registracijos mokestis Vartojimo kredito gavėjui negrąžinamas. Vartojimo kredito gavėjas nėra registruojamas Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje, jei Vartojimo kredito gavėjas nesumoka Vartojimo kredito gavėjui registracijos mokesčio.
2.5. Registracijos formoje, atitinkamoje vietoje, Vartojimo kredito gavėjas, perskaitęs Sutikimo tvarkyti asmens duomenis sąlygas, gali uždėti varnelę ir paspausti atitinkamą mygtuką bei šiuo būdu išreikšti savo patvirtinimą, kad jis perskaitė, susipažino su Sutikimo tvarkyti asmens duomenis sąlygomis ir tvarka, bei sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo nurodytais tikslais išvardintose įmonėse, įstaigose ar institucijose. Šio sutikimo teksto unikalumui patvirtinti yra sugeneruojamas Vartojimo kredito gavėjo identifikacinis kodas, kurį Vartojimo kredito gavėjas turi įvesti atlikdamas Registracijos mokesčio mokėjimą. Kadangi Vartojimo kredito gavėjo Sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra būtinas Vartojimo kredito gavėjo mokumo įvertinimui ir sprendimo dėl Vartojimo kredito išdavimo priėmimui, todėl Registracijos mokesčio mokėjimo paskirtyje nenurodžius Vartojimo kredito gavėjo identifikacinio kodo ar nurodžius šį kodą neteisingai, Vartojimo kredito gavėjas gali atlikti mokėjimą pakartotinai ir nurodyti teisingą Vartojimo kredito gavėjo identifikacinį kodą, priešingu atveju, Vartojimo kredito gavėjas Vartojimo kredito davėjo internetiniame tinklapyje yra neregistruojamas.
2.6. Registracijos Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje metu Vartojimo kredito gavėjas turi patvirtinti, kad visi jo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs ir kad jis supranta teisines pasekmes už neteisingų duomenų pateikimą. Vartojimo kredito gavėjui nepatvirtinus savo duomenų teisingumo, tikslumo ir išsamumo, Vartojimo kredito davėjas atsisako registruoti Vartojimo kredito gavėją Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje.
2.7. Registracijos metu Vartojimo kredito davėjas Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje informuoja Vartojimo kredito gavėją apie Vartojimo kredito gavėjo pareigą pateikti teisingus, tikslius ir išsamius duomenis apie save.
2.8. Vartotojo kabinetas aktyvuojamas, Vartojimo kredito gavėjui pervedus Registracijos mokestį iš Vartojimo kredito gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos į Vartojimo kredito davėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą ir prisijungimo prie Vartotojo kabineto metu įvedus Slaptažodį.
2.9. Vartojimo kredito gavėjui, užsiregistravus Vartojimo kredito davėjo internetiniame tinklapyje, Vartojimo kredito gavėjas gali pateikti Vartojimo kredito paraišką, esančią Vartotojo kabinete, užpildydamas Vartojimo kredito davėjo reikalaujamus duomenis, įskaitant Vartojimo kredito sumą ir Vartojimo kredito terminą mėnesiais.
2.10. Siekiant tinkamai įvertinti Vartojimo kredito gavėjo mokumą, Vartojimo kredito gavėjas, prieš pateikdamas paraišką Vartojimo kreditui gauti, privalo Vartotojo kabinete nurodyti savo sutuoktinio (-ės) pajamas.
2.11. Vartojimo kredito paraiška yra Vartojimo kredito gavėjo pasiūlymas Vartojimo kredito davėjui sudaryti Vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito paraiškoje ir Vartojimo kredito sutarties bendrosiose sąlygose nurodytomis sąlygomis. Vartojimo kredito paraiškos pateikimas Vartojimo kredito davėjui neįpareigoja pastarojo tokią Vartojimo kredito sutartį sudaryti.
2.12. Pateikdamas Vartojimo kredito paraišką, Vartojimo kredito gavėjas patvirtina, kad jis neturi tinkamai nevykdomų finansinių įsipareigojimų Tretiesiems asmenims, nėra įrašytas skolininkų duomenų bazėse arba kreditinės istorijos sudarymo duomenų bazėse, taip pat, kad jis nedalyvauja jokiame neteisminiame ar teisminiame ginče, kuris galėtų neigiamai paveikti jo mokumą bei nėra kitų aplinkybių, galinčių neigiamai įtakoti jo mokumą, yra susipažinęs su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis.
2.13. Vartojimo kredito davėjas, siekdamas, kad Vartojimo kredito gavėjas galėtų tinkamai susipažinti su informacija apie vartojimo kreditą, galėtų palyginti skirtingus vartojimo kredito suteikimo pasiūlymus bei priimti pagrįstą sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo, gavęs Vartojimo kredito paraišką šių taisyklių 2.9 punkte nustatyta tvarka, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 Vartojimo kredito davėjo darbo valandą, išsiunčia Vartojimo kredito gavėjui Vartojimo kredito gavėjo registracijos Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje metu nurodytu elektroninio pašto adresu rašytinį Vartojimo sutarties projektą ir standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formą, kuri yra sudaryta, remiantis Vartojimo kredito davėjo Vartojimo kredito paraiškoje nurodytais duomenimis.
 
3. VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO PASIŪLYMAS. VARTOJIMO KREDITO GAVĖJO PRITARIMAS VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES SĄLYGOMS

 
3.1. Iš karto po to, kai Vartojimo kredito davėjas įvertina Vartojimo kredito paraišką ir Vartojimo kredito gavėjo mokumą, jis nusiunčią į Vartotojo kabinetą informaciją su Vartojimo kredito davėjo siūloma:
a) Vartojimo kredito suma ir Vartojimo kredito išmokėjimo sąlygomis;
b) Vartojimo kredito grąžinimo terminu ir Vartojimo kredito sutarties trukme (kai jie nesutampa);
c) Vartojimo kredito palūkanų norma ir Vartojimo kredito palūkanų taikymo sąlygomis;
d) Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir jos apskaičiavimo pavyzdžiu;
e) Grąžintina suma;
f) Įmokų dydžiu, jų mokėjimo skaičiumi ir periodiškumu.
3.2. Jei Vartojimo kredito davėjo pasiūlyme, pateiktame Vartojimo kredito gavėjui, kaip nurodyta šių taisyklių 3.1. punkte, skiriasi Vartojimo kredito davėjo siūloma Vartojimo kredito suma ir (ar) Vartojimo kredito terminas nuo Vartojimo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytos Vartojimo kredito sumos ir (ar) Vartojimo kredito termino, tai Vartojimo kredito davėjas išsiunčia Vartojimo kredito gavėjui el. paštu, registracijos metu nurodytu Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje, ir pateikia Vartotojo kabinete naują Vartojimo kredito sutarties projektą ir standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formą.
3.3. Kai Vartojimo kredito gavėjas gavo Vartojimo kredito davėjo pasiūlymą, kaip nurodyta šių taisyklių 3.1. punkte, pakankamai, tinkamai susipažino su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis ir pateikta informacija, išdėstyta standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formoje, nusiųstoje Vartojimo kredito gavėjui pagal šios Vartojimo kredito sutarties 2.13, 3.2. punktų nuostatas, nustatė, jog jos jam yra priimtinos, ir su jomis sutinka bei siekia užbaigti Vartojimo kredito sutarties sudarymą, tai Vartojimo kredito gavėjas patvirtina Vartojimo kredito davėjo pasiūlymą dėl Vartojimo kredito sąlygų šiais būdais:
3.3.1. Vartojimo kredito gavėjas nusiunčia iš savo mobiliojo telefono numerio, kuris buvo nurodytas Vartojimo kredito davėjui registracijos metu Vartotojo kredito davėjo internetiniame tinklapyje, SMS žinutę telefono numeriu 1378 su tekstu lotyniškomis raidėmis: VIA OK (žodžius atskiriant vieną nuo kito tarpu).

Pavyzdys: VIA OK

3.3.2. Vartojimo kredito gavėjas patvirtina savo sutikimą su Vartojimo kredito davėjo pasiūlymu dėl Vartojimo kredito sąlygų Vartotojo kabinete, nuspasudamas specialią nuorodą „Susipažinau ir sutinku“.
 
4. SPRENDIMAS DĖL VARTOJIMO KREDITO SUTEIKIMO

4.1. Vartojimo kredito davėjas, gavęs Vartojimo kredito paraišką šių taisyklių 2.9 punkte nustatyta tvarka ir įvertinęs Vartojimo kredito gavėjo pateiktos informacijos teisingumą bei Vartojimo kredito gavėjo mokumą, priima Sprendimą suteikti arba nesuteikti Vartojimo kreditą. Jeigu prašymas gauti Vartojimo kreditą atmetamas, remiantis Vartojimo kredito gavėjo mokumo patikrinimo metu duomenų bazėje gautais rezultatais, Vartojimo kredito davėjas nedelsdamas nemokamai informuoja Vartojimo kredito gavėją apie šio patikrinimo rezultatus ir pateikia informaciją apie duomenų bazę, kurioje atliktas jo mokumo patikrinimas.
4.2. Sėkmingai užsiregistravęs Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje, Vartojimo kredito gavėjas turi teisę kreiptis dėl Vartojimo kredito suteikimo pakartotinai. Tokių kreipimųsi skaičius neribojamas, tačiau Vartojimo kredito gavėjui vienu metu negali būti suteikiama keletas Vartojimo kreditų. Vartojimo kredito davėjas nenagrinėja Vartojimo kredito paraiškos ir nepriima Sprendimo dėl vartojimo kredito suteikimo, jeigu Vartojimo kredito gavėjas yra pažeidęs kurių nors anksčiau su Vartojimo kredito davėju sudarytų Vartojimo kredito sutarčių sąlygas.
4.3. Vartojimo kredito davėjas išduoda Vartojimo kreditą Vartojimo kredito gavėjui, pervesdamas ją į Vartojimo kredito gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nedelsiant po to, kai įvykdomos šių taisyklių 3.3 punkte nustatytos sąlygos ir įvertinamas Vartojimo kredito gavėjo mokumas. Minėto pervedimo atlikimo momentu pripažįstama, kad Vartojimo kredito gavėjas gavo Vartojimo kreditą.
 
5. KONFIDENCIALUMAS

5.1. Visa Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje esanti informacija, susijusi su Vartojimo kredito gavėjo duomenimis, yra saugoma nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Vartojimo kredito davėjas patvirtina, kad bet kokia informacija apie Vartojimo kredito gavėją, susijusi su jo pateikta informacija, Vartojimo kredito sutartimi yra laikoma konfidencialia. Informaciją apie Vartojimo kredito gavėją Vartojimo kredito davėjas, gavęs išankstinį Vartojimo kredito gavėjo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, teikia pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį, kurioje yra aptartas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka bei teikiamų duomenų apimtis, arba pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti įvardintas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas bei teikiamų duomenų apimtis.
5.2. Vartojimo kredito gavėjas privalo naudotis Slaptažodžiu asmeniškai, maksimaliomis pastangomis saugoti Slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių Slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims. Vartojimo kredito gavėjas privalo nedelsiant informuoti Vartojimo kredito davėją, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomas arba Vartojimo kredito gavėjas įtaria, kad gali tapti žinomas, Slaptažodis.
 
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Visos intelektinės teisės į Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainės  tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso Vartojimo kredito davėjui. Be atskiro perspėjimo Vartojimo kredito davėjas turi teisę keisti Svetainės  turinį, dizainą, funkcionalumą. Griežtai draudžiama be Vartojimo kredito davėjo leidimo naudoti ir platinti Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklapiuose bei žiniasklaidos priemonėse, nebent gautumėte raštišką Vartojimo kredito davėjo sutikimą.
6.2. Vartojimo kredito davėjas neatsako už Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
6.3. Vartojimo kredito davėjas neatsako už Vartojimo kredito davėjo internetinėje svetainėje esančias nuorodas į kitų juridinių ar fizinių asmenų tinklalapius ir juose pateiktos informacijos turinį ar jų vykdomą veiklą. Vartojimo kredito davėjas tokių tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.
6.4. Vartojimo kredito davėjas turi teisę vykdyti Vartojimo kredito davėjo internetinės svetainės  techninę profilaktiką tinklapyje www.viasms.lt , kurios metu laikinai gali būti nepasiekiama Vartojimo kredito davėjo internetinės svetainės  sistema.
6.5. Vartojimo kredito davėjas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl pašto, faksimilinių, elektroninių arba kitų ryšių priemonių bei techninių įrenginių, užtikrinančių atitinkamas Vartojimo kredito davėjo paslaugas, naudojimo gedimų, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, atsiradusiais dėl ryšių priemonių gedimų, dėl trumposios tekstinės žinutės (SMS) pavėlavimo arba trumposios tekstinės žinutės (SMS) visiško arba dalinio teksto praradimo, dėl tiesos neatitinkančios arba klaidingos trumposios tekstinės žinutės (SMS) siuntimo, dėl Vartojimo kredito davėjo internetinės svetainės  gedimo, dėl kreditinių įstaigų elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų (įskaitant Vartojimo kredito davėjo internetinės bankininkystės paslaugas) veiklos gedimų, kurie atsirado ne dėl Vartojimo kredito davėjo kaltės.
6.6. Kompetentinga institucija prižiūrinti Vartojimo kredito davėjo veiklą yra Lietuvos bankas, įstaigos kodas 188607684, adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, adresas  korespondencijai: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, tel.: (8 5) 268 0029, faks.: (8 5) 262 8124, 212 1501, el. paštas info@lb.lt.; Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, adresas Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, tel.: (8 5) 268 0501, 268 0502, faks. (8 5) 261 5665, el. paštas pt@lb.lt.
6.7. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Vartojimo kredito davėjo internetiniame tinklapyje. Vartojimo kredito davėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti ir/ar papildyti, ir/ar panaikinti šias taisykles.
6.8. Vartojimo kredito davėjo veikla vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Vartojimo kredito davėjo ar www.viasms.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, ginčas sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Darbo laikas
Darbo dienomis
9:00 - 18:00
Šeštadieniais sekmadieniais
nedirbame  
nedirbame  
 
Skype
E-paštas:
Turite klausimų? Skambinkite
852-000-555
Mūsų filialai kitose šalyse: